Adatkezelési tájékoztató

A(z) Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11.; cégjegyzékszám: 01-09-925538; adószám: 14907797-2-42; a továbbiakban “Társaság” vagy Adatkezelő), mint a https://greenpackaging.hu/ honlap üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldalán  alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) “a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló 2016/679 Rendelete  (“GDPR Rendelet”) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) azon előírásainak megfelelően, abból a célból, hogy a Társaság azon természetes személyek részére, akiknek a személyes adatát kezeli (a továbbiakban: „Érintett”) tömör, átlátható közérthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

  1. az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek út 11.; 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-925538

Adatkezelő elektronikus címe: iroda@greenpackaging.hu

  1. az adatkezelési tevékenységek bemutatása

II.1. Weboldal

Amikor a honlapunkat felkeresik, a rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a látogató számítógépes rendszeréről.  

A Honlap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatok, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. 

Társaságunk az Érintett adatait az adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

II.2. Kapcsolatfelvételi aloldal

Társaságunk weboldalán lehetőség van a „kapcsolat” menüpont alatt a Társaságunkkal felvenni a kapcsolatot. A „kapcsolat” gombra kattintva egy üzenet platformot talál, amelynek segítségével elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk, írhat nekünk. 

Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, a felvitt adatok továbbításra kerülnek részünkre, amelyeket ezután tárolunk. Ezek az adatok a következők:

  • Név
  • E-mail cím
  • Üzenet szövege

Ezen túlmenően az üzenet elküldésekor az üzenet elküldésének időpontja kerül tárolásra.

Az itt megadott személyes adatait Társaságunk az Ön kérésére, a kérdésének megválaszolása, ill. a kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel. Az érintettek adatainak adatkezelés céljából történő beszerzéséhez a GDPR Rendelet 6. (1) cikke a ) pontja, azaz az érintett hozzájárulása szolgál jogalapul.

Az adatkezelések jogalapja az Érintettek hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulása önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapul, amelyet az Érintett jogosult bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatainak megadása nélkül a kérését nem tudjuk teljesíteni, így azok közlése a kérdésének megválaszolása érdekében feltétlenül szükséges. A “Küldés” gomb megnyomásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul vette, ill. az adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléshez hozzájárulását adja.

II.3. Egyéb kapcsolat

A fentiek kapcsolati űrlap helyett dönthet úgy is, hogy a megadott e-mail címünkön vagy telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot. E-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó e-mailben elküldött adatai kerülnek tárolásra, telefonos kapcsolatfelvétel esetén a hívószám kerül tárolásra.

A fentiek során nem küldünk adatokat harmadik személyek részére. Az adatokat kizárólag párbeszéd folytatására használjuk fel.

Az itt megadott személyes adatait Társaságunk az Ön kérésére, a kérdésének megválaszolása, ill. a kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az e-mail küldés során továbbított adatok kezelésének jogalapja, amennyiben a kapcsolatfelvétel esetleges szerződéskötés érdekében történik, úgy a GDPR Rendelet 6. (1) cikke f ) és b) pontja.

A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

II.4. Közösségi média beépülő modulok 

A Társaság használ az oldalaiba beépülő közösségi média modult, amely a következő:

  • Facebook

A bővítőmodul nem aktiválódik, amíg rá nem kattint az adott gombra.

A gombra való kattintással aktiválja a bővítőmodult és kapcsolatot létesít a szolgáltatóval.

Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve az adott szolgáltatóhoz, az megjelenítheti a látogatást az adott fiókjában, ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP-címével felkereste ezt a weboldalt. Ezen adatok Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra az adott szolgáltató felé, majd ott tárolásra kerülnek.

Amennyiben nem kívánja, hogy az adatok az adott szolgáltatóval, ill. felhasználói profiljával összekapcsolódjanak, a gomb aktiválása előtt jelentkezzen ki fiókjából.

Az adatgyűjtés céljával és részletszabályaival, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információt a szolgáltató honlapján talál

II.5. Cookie-k (sütik) használata

A weblap cookie-kat / sütiket használ. A cookie használat vonatkozásában részletes tájékoztatást a Süti kezelési tájékoztatóban talál.

  1. adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az adatszivárgást.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

A Társaság GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket nem végez, amelyre tekintettel adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nincs szükség.

Társágunk az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítja.

A személyes adatok feldolgozásába bevont adatfeldolgozók feladataikat a Társaság utasításai szerint teljesítik. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott adatokat kizárólag Társaság rendelkezései szerint tárolhatják, illetve dolgozhatják fel. Az adatfeldolgozók kötelesek a Társaság által támasztott követelményeknek folyamatosan megfelelni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.

  1. az érintettek jogai

IV.1. Azon Érintett, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

IV.2. Az Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

IV.3. Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

IV.4. Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

IV.5. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

IV.6. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

IV.7. Az Érintettnek joga van panasztételre és jogorvoslat benyújtására. Ennek körében az Érintett, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat @ naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

Weboldala: https://naih.hu

Az Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra is 

– a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

– ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről;

– az Adatkezelővel szemben, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait.

Hatáskör: A per elbírálására a Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Illetékesség: Fővárosi Törvényszék (azzal, hogy a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.)

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek/

  1. Záró Rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.

A módosításokat az Érintettekkel a Társaság weboldalán történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weboldal használatával fogadja el.

2024.01.12.