Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési-rendszer bevezetéséről

A Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11. Cégjegyzékszám: 01-09-925538, Adószám: 14907797-2-42) mint foglalkoztató, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) előírásainak megfelelően szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására visszaélés-bejelentési (a továbbiakban: belső visszaélés-bejelentési-rendszer) rendszert alakított ki, ill. tart fenn a jogszabályban foglalt kötelezettségre figyelemmel.

Foglalkoztató jelen tájékoztatóval tesz eleget a Panasztörvény 25. § -ben foglalt azon kötelezettségének, amelyben érthető és világos információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésével, a bejelentéssel kapcsolatos eljárással, valamint visszaélés-bejelentési rendszerről.


Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül (különösen, de nem kizárólagosan)

 • a foglalkoztatót sértő magatartási szabályok

 • korrupció,

 • csalás,

 • visszaélés.

Tehát a bejelentő a jogellenes vagy általa jogellenesnek feltételezett cselekményeket, mulasztásokat, illetve egyéb visszaélésekre vonatkozó információkat jelentheti be, amelyek a munkavégzéssel, illetve azzal összefüggő tevékenységgel kapcsolatos.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

 • a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

 • b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

 • c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A fentieken kívül bejelentést tehet továbbá:

 • a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

 • b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

 • c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

 • d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

 • e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

 • f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához.

Foglalkoztató biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem éri hátrány, diszkrimináció vagy bármilyen, a bejelentő számára hátrányos intézkedés a szervezeti integritást sértő események vonatkozásában tett bejelentés vagy információ szolgáltatás esetén. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Foglalkoztató felhívja a figyelmet, hogy rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • a jogellenes vagy általa jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélő magatartás konkrét, tényadatokkal történő részletes leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);

 • a jogellenes vagy általa jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélés miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;

 • a bejelentést alátámasztásául szolgáló, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;

 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

 

A bejelentéseket írásban vagy szóban lehet megtenni:

 • a https://greenpackaging.hu/ honlapon elérhető online felületen vagy az Adatkezelő székhelyén postai úton

 • a feltüntetett személy/szervezet megjelölése elengedhetetlen a bejelentés bizalmas kezeléséhez!

 • a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni

 • a borítékra írják rá, hogy „Integritást sértő esemény bejelentése”

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • a visszaélés-bejelentési rendszert ellenőrzése napi szinten megtörténik (a foglalkoztató a bejelentés megtételéről 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentő számára)

 • a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálásra kerülnek, amely határidő különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

 • a bejelentés kivizsgálása során a bejelentőtől további információ, tájékoztatás kérhető; ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívható fel a bejelentő.

 • a bejelentésekhez kizárólag a foglalkoztató által erre kijelölt személyek férnek hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,

 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is s szükséges, hogy a foglalkoztató részére megadásra kerüljön egy olyan elérhetőség (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím), amelyen keresztül a további eljárási cselekmények elvégezhetőek.

 • a foglalkoztató minden bejelentést megvizsgál, azonban a panasz vizsgálata mellőzhető, amennyiben

  • a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a bejelentést

  • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés

  • a bejelentést azonosíthatatlan vagy nem az arra jogosult személy teszi meg

  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. (Panasztörvény 22. § d) pont)

 • a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatást kap

 • a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az „Adatkezelési tájékoztató integritást sértő eseményt bejelentőknek” című adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

 

Kelt: Budapest, 2023. december 14. napján

 

Adatkezelési tájékoztató és a bejelentéssel érintett személyek jogai

1.1. Adatkezelő személye és elérhetősége és az adatkezelés érintettjének személye: A jelen visszaélés bejelentési rendszer vonatkozásában a Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (e-mail: panasz@greenpackaging.hu) , mint a rendszert működtető vállalkozás, a bejelentést tevő személy, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. A bejelentéssel érintett személy pedig ebben a minőségben az adatkezelés érintettje lesz.

1.2. Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt, elismerve a bejelentések jelentőségét a magánszektorban és a közszférában működő munkáltatók, valamint az állami szervek működésének jobbá tételében, továbbá Magyarország korrupció elleni fellépéssel összefüggésben vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire, valamint biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében hatályba léptette a jelen panaszbejelentő rendszer alapjául szolgáló panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit.

1.3. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény 18. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályi kötelezettség:

18.§ (1) Az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.”

1.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintettel kapcsolatba hozható személyes adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, valamint a bejelentő által a bejelentésben közölt egyéb, a bejelentőhöz vagy a bejelentéssel érintett személyhez köthető, a bejelentett visszaéléshez köthető adat.

1.5. Az adatkezelés célja és az adatok tárolásának időtartama: A jelen tájékoztató 1.1. pontjában felsorolt érdekek védelme, ezáltal a visszaélésekre vonatkozó panaszok befogadása, nyilvántartása és kezelése (kiértékelés/jelentés). Az Adatkezelő a jogszabályban rögzített időtartamig, legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli az adatokat.

1.6. Az adatok külföldre történő továbbítása:

A fentiekben rögzített adattovábbítás címzettjei, mint adatkezelők (vagy adott esetben adatfeldolgozók) szerződés keretében kötelezettséget vállaltak a bejelentésre vonatkozó magyar törvényi szabályok betartására.

1.7. Az adatok védelmében tett adatbiztonsági intézkedések:

A Adatkezelő a rendelkezésre álló adatbiztonsági eszközök teljes körű felhasználásával kívánja védeni az érintettekre vonatkozó adatokat bármilyen külső, illetéktelen felhasználástól, mint pl.: adatbiztonsági tájékoztatás a munkavállalók részére; csak szűk és előre rögzített személyi kör részére történő hozzáférés a bejelentésekhez.

1.8. Az érintettek (bejelentéssel érintett személyek) jogai:

Az adatkezeléssel érintettet az alábbi jogok illetik meg:

tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést;

A személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását kérelmezni;

tiltakozhat a kezelt személyes adatok kezelése ellen;

Megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog;

Megilleti azon jog, hogy a hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ezen jogosultságokat az érintett a hatályos magyar jogszabályok (így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) valamint az európai uniós jogszabályok, (így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet) Európai parlament és tanács (EU) 2016/67 Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján gyakorolhatja.

Ezen jogosultságok gyakorlását a bejelentéssel érintett személy írásban, az 1.1 pontban rögzített email címre küldött email útján kezdeményezheti. Az adatkezelő az érintett írásbeli megkeresésére 30 napon belül választ ad. Bármilyen, a jelen tájékoztatóval, valamint adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdése vagy észrevétele esetén is kérjük, hogy ezeken az elérhetőségeken szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

1.9. Amennyiben az érintett az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

1.9.1. közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat e-mailben;

1.9.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségeiről bővebb információt a https://www.naih.hu/ honlapon található.

1.9.3. bírósághoz fordulhat, és kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet, ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Adatkezelő kárt okoz vagy az érintett személyiségi jogát megsérti.

Panaszbejelentő oldal