Partner tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

A Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11.; cégjegyzékszám: 01-09-925538; adószám: 14907797-2-42; a továbbiakban: Társaság) a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A társaságaink közötti szerződés(ek) (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötése és teljesítése során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen:

„Közreműködők”) személyes adata kerül közlésre.

A Társaság, mint adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a Szerződéssel összefüggésben közölt, a Társaság számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli.

Az adatkezelés célja,a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatkezelés jogalapja és az adatok forrása tekintetében az alábbi táblázatban adunk teljes körű tájékoztatást.

Adatkezelés célja, módja

Kezelt adatok

kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

jogalapja

Adatok

forrása

A szerződéseknek a jogszabályi

elvárásokkal összhangban történő

előkészítése érdekében a

szerződéskezelésre vonatkozóan

meghatározott dokumentumokkal és

elektronikus rendszerekkel

összefüggő személyes adatok

kezelése, a szerződésben szereplő

kapcsolattartók és képviselők

vonatkozásában, valamint adott

esetben a szerződésben rögzített

szolgáltatással érintett ellátottak

személyes adatai. Az adatok

elektronikus adatbázisban

(szerződéskezelő rendszerben)

történő rögzítése, tárolása,

felhasználása, törlése.

Név, telefonszám,

e-mail, beosztás

A szerződés

tárgya szerinti

iratkezelési

megőrzési idő,

Jogos érdek *

A

szerződő

fél, mint

adatkezelő

Szerződések teljesítése során

keletkező dokumentumok

nyilvántartása. Rögzítés, tárolás,

felhasználás, törlés.

Név, telefonszám,

e-mail, beosztás

A szerződés

tárgya szerinti

iratkezelési

megőrzési idő

Jogos érdek*

A

szerződő

fél, mint

adatkezelő

Számlakezelés érdekében az adatok

rögzítése, tárolása, felhasználása,

törlése.

Név, telefonszám,

e-mail, beosztás

Dokumentum

keletkezését

követő 8 év

Jogi kötelezettség

A

szerződő

fél, mint

adatkezelő

Szervezeti egység szintű nyilvántartás üzleti partnerek, és hatóságok elérhetőségének biztosítására.

Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés.

Név, telefonszám, e-mail, beosztás,

Jogviszony megszűnését követő 5 év

Jogos érdek*

A

szerződő fél, mint

adatkezelő

* Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése jogos érdekből, ennek megfelelően a szerződő partnerek kiválasztása, velük történő szerződéskötés, majd a szerződések teljesítése érdekében kapcsolattartás biztosítása mindkét fél részéről

Mindazon természetes személy, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli, bármely a reá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról.

Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, panaszával, észrevételével kapcsolatban az alábbi elérhetőség valamelyikén megkeresheti Adatkezelőt:

E-mail: iroda@greenpackaging.hu

Érintett kérheti adatainak törlését(„elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

Az érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges, fent jelölt időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik munkáltató, illetve adatkezelő részére történő továbbítását.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebbidőn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a fenti eljárások és egyeztetések esetlegesen nem vezetnének eredménye, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: http://www.naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. Kérjük fenti adatvédelmi tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.