Álláspályázat tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

A Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11.; cégjegyzékszám: 01-09-925538; adószám: 14907797-2-42, a továbbiakban: Társaság) az álláshirdetés kapcsán benyújtott önéletrajzában, egyéb dokumentumaiban feltüntetett személyes adatokat kezeli, a rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

  1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő részéről a HR, operatív vezető és ügyvezető a címzettje ezen személyes adatoknak.

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

  1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Amennyiben a Társaság részére a https://greenpackaging.hu/ weboldalon, vagy közvetlen e-mail elérhetőségen elküldi önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Társaság általi kezeléséhez.

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól, amely a jelen tájékoztatóban jelzett kapcsolataink bármelyikén bármikor visszavonható. Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

  1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem adunk át.

  1. Az Ön jogai

Mindazon természetes személy, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli, bármely a reá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról.Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, panaszával, észrevételével kapcsolatban az alábbi elérhetőség valamelyikén megkeresheti Adatkezelőt:E-mail : iroda@greenpackaging.huÉrintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.Az érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges, fent jelölt időtartamig megőrzi.Az érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy

másik munkáltató, illetve adatkezelő részére történő továbbítását.Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a fenti eljárások és egyeztetések esetlegesen nem vezetnének eredménye, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: http://www.naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. Kérjük fenti adatvédelmi tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.